home     Jan van der Eerden, architect            In Sichem

Start
Architectenbureau
Restauraties
Boeken
Acties
Politiek
Waardering
Actueel
Links

Terug naar 'Actueel'

Actueel: De Nieuwe Straat april 2009
De Nieuwe Straat, een cultuurmonument
Jan van der Eerden, april 2009

 
Eerste aanzet in de 13e eeuw
In zijn boek over de Sint Janskerk (1931) legt archivaris Jan Mosmans uit hoe het Peperdomein van de hertog tussen Hinthamerstraat en Oude Dieze omstreeks 1200 zorgvuldig werd verdeeld in drie gelijke stukken van elk 400 voet lengte. Het noordelijke punt van de lijn haaks op de Hinthamerstraat waarlangs de verdeling plaats vond, lag ver buiten de stadsmuren op 900 voet van het puthuis op de Markt. De verkaveling van het terrein maakte deel uit van een strak ontworpen plan voor de grote stadsuitbreiding van 1250.
Maar voorlopig was de stad toen nog niet aan die uitbreiding toe. In 1222 werd de Brabantse hertog gedwongen het domein Orthen met inbegrip van de al bestaande stad af te staan aan de machtige bisschop van Keulen, die het vervolgens weer aan de hertog in leen gaf. De hertog zag daarbij wel kans zijn Peperdomein en zijn ′curia′ buiten deze transactie te houden. Met een aantal bepalingen in de overeenkomst probeerde de bisschop te voorkomen dat de hertog het buiten de muren liggende Peperdomein als een aparte stad zou kunnen gaan ommuren, zoals dat in die tijd wel vaker gebeurde, en de daar pas gebouwde kerk te voorzien van een versterkte toren. Met de bouw van de door de bisschop gevreesde ommuring werd in 1274 begonnen rond het toen aangelegde Groot Begijnhof.

Om het Peperdomein snel en zonder problemen te kunnen bereiken, veronderstel ik dat de hertog een eenvoudige landweg liet aanleggen. Hier is geen bewijs voor te vinden, maar wél is duidelijk dat deze merkwaardige weg een opvallende plaats kreeg in de structuur van het nieuwe stadsontwerp. De weg moet dan ook van groot belang zijn geweest, want hij maakte het mogelijk het Peperdomein buiten de muren van de stad om te bereiken. Het eerste gedeelte werd evenwijdig aan de noordoostelijke stadsmuur aangelegd op een afstand van ongeveer 900 voet, zodat hij vanaf de stadsmuur zelfs met de gevaarlijke voetboog niet kon worden beschoten. Wat later werd hij onderdeel van het nieuwe plan, waarin hij was gericht op de noordpunt van het uitbreidingsplan.

Pas in 1288 na de slag van Woeringen kon het hinderlijke leen weer ongedaan worden gemaakt toen de hertog de bisschop daar gevangen had genomen en hem de nodige eisen voor zijn vrijlating kon stellen. Omdat er toen geen behoefte meer was aan een dergelijke toegangsweg, zal deze niet verder tot ontwikkeling zijn gebracht.

De basisdriehoek van het tweede stadsplan met daarin schematisch links het eerste stadsplan en rechts het in drie stukken verdeelde Peperdomein met de Sint Janskerk. In het midden het tracé van de ´Nieuwe Straat´.

Ontwikkeling De Nieuwe Straat eind 17e eeuw
Daarin kwam pas weer verandering in 1637 na de bouw van de Citadel en het in gebruik nemen van het Groot Begijnhof als paradeplaats voor het garnizoen. Sindsdien werd de oude landweg aangeduid en ontwikkeld als De Nieuwe Straat.
 
Planmatige ontwikkeling
Evenals de eerste stad, die nauwelijks meer omvatte dan de tegenwoordige Markt, kwam ook de grote uitbreiding tot stand volgens een zorgvuldig ontworpen plan. Dat hiervoor geen bewijzen zijn is normaal. In zijn boek Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung – Das Ende vom Mythos der gewachsenen Stadt (2001) tonen de stedebouwkundigen prof.Klaus Humpert (universiteit van Stuttgart) en zijn medewerker Martin Schenk aan hoe de duizenden gestichte middeleeuwse steden in Europa zijn gebouwd volgens een strak vormgegeven ontwerp en waarom daar geen bewijzende documenten van zijn. Alleen het onderzoek van de nog steeds tastbare resultaten geven het overtuigende bewijs. Zo geldt dat ook voor het door hertog Hendrik gestichte ´s­Hertogenbosch.
 
Tracé van De Nieuwe Straat
Aan het eind van het 2½ duizend voet lange begin van de hulplijn maakt de Nieuwe Straat een knik naar rechts en wordt 2000 voet verder beëindigd op de hoek van Verwersstraat/Oude Dieze. Maar de benaming Nieuwe Straat gaat volgens oude kaarten niet verder dan de kruising met de Hinthamerstraat.
 
De twee gedeeltes van het Peperdomein langs kerk en begijnhof werden begrensd door de eerder genoemde muur waarvoor de Keulse bisschop zo bang was. Na 800 voet boog deze muur met een haakse hoek af naar het oosten, waardoor aan de westzijde de kerkhof en het begijnhof werden afgesloten van de buitenwereld. Het zuidelijke derde deel viel buiten deze ommuring.  
Als de door Mosmans genoemde basislijn ten noorden van de Hinthamerstraat ook nog eens 800 voet wordt doorgetrokken, komt hij uit op de hoek van het Kardinaal van Rossumplein (op de hiervoor genoemde knik). Het langs dit gedeelte aangelegde stuk (Sint Josephstraat) van de Nieuwe Straat moest noodgedwongen wat afwijken van de hulplijn, omdat er bij de definitieve aanleg rekening moest worden gehouden met de daar liggende eigendommen en de sinds 1270 daarbij behorende bebouwing van het Predikherenklooster. Daardoor valt de betekenis van de straat als verlengde van de hiervoor genoemde basislijn minder duidelijk op.  

Kardinaal van Rossumplein met links de hoek van de Sint Josephstraat, waar de Nieuwe Straat afbuigt naar het Peperdomein. De gevel van een nieuw bankgebouw toont het laatste restant van de oude rooilijn van de Nieuwe Straat (Hoge Nieuwstraat),die hier lomp wordt afgesneden door het Groot Zieken Gasthuis. Op de foto is goed te zien hoe zelfs de richting van het wegdek van de Nieuwe Straat werd verschoven.
 

Het Kardinaal van Rossumplein omstreeks 1900 vanuit dezelfde hoek, met links de Hoge Nieuwstraat en rechts het Kardinaal van Rossumplein (vroeger de veemarkt). Let op het bijzonder fraaie hoekhuis dat nog omstreeks 1965 met de hele omgeving werd gesloopt zoals hierboven zichtbaar.

 
Jaren zestig van de 20e eeuw
In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd er bewust naar gestreefd de betekenis van de Nieuwe Straat verder te negeren en deze zelfs te vernietigen. De Hoge Nieuwstraat met zijn monumentwaardige bebouwing op de hoek van de oude veemarkt, verdween volledig om in de jaren zestig plaats te maken voor de kolossale nieuwbouw van het nu alweer verouderde Groot­Zieken­Gasthuis. Maar dit gebouw wordt binnenkort gesloopt en het vrijkomende terrein wordt opnieuw ontwikkeld.
 
Voorstel voor herstel in 2009: samenhang
Het zou zinvol zijn dit gedeelte van de historisch stedebouwkundig zo belangrijke Nieuwe Straat weer te laten terugkeren in de structuur van de stad. Maar het ziet er niet naar uit dat dit zal gebeuren, omdat dit voor het gemak van de projectontwikkelaar economisch als niet verantwoord zal worden beschouwd.

Eenzelfde herstel zou moeten worden nagestreefd voor het Peperdomein. Toen Jan Mosmans de ontworpen structuur van het gebied ontdekte, ontging hem die van de 800 voet lange Sint Josephstraat doordat deze, destijds noodgedwongen, niet kaarsrecht in het verlengde van de Torenstraat kwam te liggen. Nu dreigt ook langs de Parade de herkenbaarheid van de structuur voorgoed verloren te gaan. Niet alleen doordat ruim veertig jaar geleden de rijweg omwille van het autoverkeer met een tweetal onnatuurlijke bochten naar het oosten werd verschoven (zie foto hiernaast), en de hiervoor beschreven westelijke muur van het begijnhof onder het wegdek verdween. Maar ook doordat een groot stuk van het verbrede trottoir naast de nieuwe autobaan na een door het stadsbestuur gedoogde en zelfs gelegaliseerde landroof, door de eigenaars van de hier gevestigde cafés werd bebouwd en aan hen werd verkocht.

De Peperstraat daags voor het kappen van de lindebomen in januari 1964. De straat loopt rechtdoor.

 

In samenhang met het herstel van de Parade en de Nieuwe Straat (later Hoge Nieuwstraat) is het historisch van belang dat ook de gedempte delen van de Dieze ten noorden van de (inmiddels mishandelde) Markt zoveel mogelijk worden hersteld. Zij maakten als stadsgracht en haven bewust ontworpen deel uit van de eerste stad die ook de veilige ligging van de Nieuwe Straat op 900 voet afstand evenwijdig aan de stadsmuur bepaalde.  
Jan van der Eerden, april 2009  
 
© Klaar! Webdesign 2013